Algemene Voorwaarden


  Ondernemingsgegevens


  Maatschappelijke benaming: Stoffen Verkempinck bvba
  Adres winkel: Zandvoordestraat 268b
  Adres maatschappelijke zetel: Koebrugstraat 27
  Mail: info@stoffenverkempinck.be
  Telefoon: 059505659
  Ondernemingsnummer: BE 0878.219.588
  RPR Gent, afdeling Oostende


  Artikel 1: Algemene bepalingen


  De e-commerce website van Stoffen Verkempinck, een bvba met maatschappelijke zetel te Koebrugstraat 27, BTW BE 0878.219.588, RPR Gent afdeling Oostende, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Stoffen Verkempinck moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Stoffen Verkempinck aanvaard zijn.


  Artikel 2: Prijs


  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

  Artikel 3: Aanbod


  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stoffen Verkempinck niet. Stoffen Verkempinck is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Stoffen Verkempinck is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, dit kan via telefoon (059505659) of via mail (info@stoffenverkempinck.be).

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Stoffen Verkempinck. Stoffen Verkempinck kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


  Artikel 4: Online aankopen

  Om op onze webwinkel aankopen te doen plaatst u de artikelen die u wenst in uw winkelmandje, de gewenste hoeveelheden kan u meteen invullen.

  In ‘mijn winkelmandje’ kan u ten allen tijde een overzicht zien van de artikelen die u reeds hebt gekozen, u kan hier ook steeds aanpassingen aan doen.

  Door te klikken op de knop ‘bestelling afronden’ gaat u verder naar de volgende stap, nu kan u de bezorgoptie kiezen (bezorgen of afhalen in de winkel). Hier ziet u ook eventueel de transportkosten indien dit van toepassing is.

  Door nogmaals te klikken op de knop ‘bestelling afronden’ krijgt u een overzicht te zien van uw bestelling en kan u eventueel nog aanpassingen doen. Hier dient u ook aan te vinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

  Als u doorgaat door nogmaals te klikken op ‘bestelling afronden’ wordt u doorverwezen naar de verschillende betaalmogelijkheden: de Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend: via kredietkaart of via bankkaart.

  Na de betaling is de bestelling afgerond. Op dit ogenblik zullen wij uw bestelling zo spoedig mogelijk klaarmaken en versturen indien van toepassing.

  Stoffen Verkempinck is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


  Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

  Behoudens fouten of vergissingen is het aanbod op onze webwinkel actueel. De voorraad van de webwinkel verloopt synchroon met de bakstenen winkel. U kan daardoor bijvoorbeeld de melding krijgen dat u een grotere hoeveelheid probeert te bestellen dan wij in voorraad hebben. Wil u toch een grotere hoeveelheid aankopen, dan kunnen we dit vaak toch nog bestellen voor u. Neem hiervoor contact op via mail (info@stoffenverkempinck.be) of telefoon (059505659)

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle landen in Europa, de kosten voor het vervoer verschillen van land tot land. Deze kosten worden automatisch berekend tijdens het bestelproces.

  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Stoffen Verkempinck.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Stoffen Verkempinck was geboden.

  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Stoffen Verkempinck.

  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Stoffen Verkempinck te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 7: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Stoffen Verkempinck.

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Stoffen Verkempinck bvba via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Stoffen Verkempinck heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Stoffen Verkempinck (Koebrugstraat 27, 8400 Oostende). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Stoffen Verkempinck zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Stoffen Verkempinck bvba alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Stoffen Verkempinck de teruggestuurde goederen heeft ontvangen.

  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Stoffen Verkempinck geboden standaard levering worden niet terugbetaald.

  Stoffen Verkempinck betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  Artikel 8: Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Stoffen Verkempinck.

  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Stoffen Verkempinck zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


  Artikel 9: Klantendienst

  De klantendienst van Stoffen Verkempinck is bereikbaar op het telefoonnummer 059505659, via e-mail op info@stoffenverkempinck.be of per post op het volgende adres Koebrugstraat 27, 8400 Oostende. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Stoffen Verkempinck beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt Stoffen Verkempinck zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

  Artikel 11: Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking, Stoffen Verkempinck bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:voor het klaarmaken en verzenden van uw bestelling, om eventueel contact op te nemen bij vragen of problemen tijdens het klaarmaken van uw bestelling, of om u op regelmatige basis informeren over acties en nieuwigheden via email. U kan zich altijd afmelden indien u deze mails niet wenst te ontvangen.

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Stoffen Verkempinck bvba, Koebrugstraat 27, 8400 Oostende, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Stoffen Verkempinck bvba, info@stoffenverkempinck.be

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Stoffen Verkempinck heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  Stoffen Verkempinck houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@stoffenvekrempinck.be

  Artikel 12: Gebruik van cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Stoffen Verkempinck om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  Artikel 14: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Stoffen Verkempinck. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


  Artikel 15: Bewijs

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

  De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).  Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

  Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

  Aan Stoffen Verkempinck bvba, Koebrugstraat 27, 8400 Oostende :

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

  Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

  Naam/Namen consument(en) :

  Adres consument(en) :

  Handtekening van consument(en)

  Datum :

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.